Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος κατέθεσε στη Βουλή την Τετάρτη 31 Μαρτίου, την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από́ εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Σημειώνεται ότι ο κ. Τριαντόπουλος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής.
Η συγκεκριμένη Έκθεση συνιστά την πρώτη έκθεση που υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής από το 2008, οπότε και θεσμοθετήθηκε με τον τότε ισχύοντα ν. 3691/2008 η σχετική υποχρέωση. Ο κ. Τριαντόπουλος σχολιάζει σχετικά: «Κατέθεσα στη Βουλή των Ελλήνων, για πρώτη φορά́ στην ιστορία της, την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από́ εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, της οποίας έχω την τιμή́ να είμαι Προέδρος. Χάρη στη συστηματική́ και μεθοδική́ δουλειά́ του Υπουργείου Οικονομικών και όλων των φορέων που συγκροτούν την Επιτροπή́ Στρατηγικής, και κυρίως με ομαδικό́ και συνεργατικό́ πνεύμα, το οποίο διαπνέει τη φύση και το έργο της Επιτροπής και κατευθύνει τα βήματά της, κατατέθηκε ένα συνεκτικό́, πλήρες κείμενο, με το οποίο γίνεται ο απολογισμός για το έτος που πέρασε και σχεδιάζεται η πορεία για το μέλλον, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Υπουργού και του Πρωθυπουργού.
Η χώρα και οι πολίτες της διαθέτουν ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρης και αποτελεσματικής παρέμβασης στην εξάλειψη φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η Ελλάδα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με τρόπο συνεκτικό και αποφασιστικό τέτοιου είδους πρακτικές».

Περισσότερα Εδω