Δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη , θα πραγματοποιηθεί στις 18 – 01 – 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Απόδοση επιχορήγησης έτους 2022 στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Ν.Π.Δ.Δ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρακώστας

2.-Ακύρωση μη εξοφλημένων ενταλμάτων οικονομικού έτους 2021 και μεταφορά τους στη χρήση έτους 2022 προς πληρωμή.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρακώστας

3.-Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρακώστας

4.-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.: 199 / 2019 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

5.-Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.: 200 / 2019 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρακώστας

6.-Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. – Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006).

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας Δημάρχων, πρώην Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρακώστας

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικό για πρόχειρες σταυλικές εγκαταστάσεις.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

9.-Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Κοντοβάιος

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για προκαταβολή μισθών σε υπάλληλο του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρακώστας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Περισσότερα Εδω

Περισσότερα Εδω