Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διάρκειας ως δύο μηνών  συνολικού αριθμού τριάντα υπαλλήλων (20 ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων και 10 ειδικότητας ΔΕ Οδηγών) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων.

Αναλυτικά οι ειδικότητες και οι προϋποθέσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

(Π Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου )

Ια. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλων σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

η

1β. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ51/2012 όπως ισχύει).

3.  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) σε ισχύ.

4.           Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε ισχύ.

10 Έως δύο (2) μήνες
ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου). 20 Έως δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1).
 3. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
 5. Να μην έχουν κώλυμα υπέρβασης της δίμηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών (άρθρο 2 παρ.2. υπ.ιε ,του Ν.4765/2021).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων).
 2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών.
 3. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ’ ή Cκατηγορίας άδειας οδήγησης, ΠΕΙ σε ισχύ και της ισχύουσας κάρτας ψηφιακού ταχογράφου (αφορά την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών).
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην αίτηση συμμετοχής).
 6. Αποδεικτικά Εμπειρίας, ήτοι βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα εργασίας με την ειδικότητα του Οδηγού καθώς και τον φορέα-επιχείρηση που αυτά εκτελέστηκαν (αφορά την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών, στην περίπτωση που οι υποψήφιοι συμμετέχουν με την περ. 1 β στα απαραίτητα προσόντα).

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων https://www.larissa.aov.ar και ειδικότερα στο μενού : www.larissa.gov.ar/ e-υπηρεσίες/Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, στις 23-6-2022.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την επόμενη της δημοσίευσης να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο αρχείο μαζί με τα απαραίτητα κατά ειδικότητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.larissa.aov.gr/e-υπηρεσίες/Τμήμα

Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Στο σημείο αυτό της ιστοσελίδας, θα είναι αναρτημένα:

_ η ανακοίνωση,

_ η αίτηση

_ το link της πλατφόρμας

Επιλέγοντας το link, ο υποψήφιος:

_ εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,

_ επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,

_ ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη/ υποψηφίου με τους κωδικούς TAXISNET

_ επιλέγει: «Εισαγωγή»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού -Αιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

_ συμπληρώνει όλα τα πεδία (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *) και επισυνάπτει το έντυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο για την απόδειξη των προσόντων και ιδιοτήτων του, σύμφωνα με την ανακοίνωση σε μορφή pdf.

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα ατομικά του στοιχεία, την ειδικότητα με την οποία συμμετέχει στην ανακοίνωση καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που καταθέτει. Επίσης, τσεκάρει στη δεύτερη σελίδα με X τα απαραίτητα πεδία, υπογράφοντας με φυσική υπογραφή την αίτησή του/της. Οι ανυπόγραφες με φυσική υπογραφή αιτήσεις θα θεωρούνται άκυρες.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 24-6-2022 και ώρα 07:00 π.μ έως τις 28-6-2022 και ώρα 23:00.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Δήμου Λαρισαίων δεν είναι διαθέσιμες καθημερινά από 23:00 (βράδυ) έως 07:00 (επόμενο πρωί) λόγω προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (Backup).

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω