Εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου Βελεστίνου θα υλοποιήσει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 810.000 ευρώ, ενώ η Οικονομική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα το προσχέδιο των όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, «στόχος της ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης του Πολιτιστικού Κέντρου Βελεστίνου είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας για τη σωστή λειτουργία του κτιρίου μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους αξιοποιώντας τη θέση του κτιρίου ως προς τον περιβάλλοντα χώρο, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψης κ.ά., της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας, της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά. και της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.

Οι παρεμβάσεις
Οι προτεινόμενες επεμβάσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους, στους χώρους που προβλέπεται η εξωτερική θερμομόνωση. Καθαίρεση των υφιστάμενων μαρμάρινων ποδιών και ανοιγμάτων των υαλοστασίων. Αποξήλωση παλαιών στεγανωτικών – μονωτικών επιστρώσεων δωμάτων. Αποξήλωση των υφιστάμενων μεταλλικών θυρών και των υαλοστασίων μετά των υαλοπινάκων τους. Αποξήλωση των εξωτερικών υδρορροών και των αγωγών αποχέτευσης επί των εξωτερικών τοιχοποιιών. Τοποθέτηση εξωτερικών ικριωμάτων για την εκτέλεση των εργασιών. Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και ακρυλικό επίχρισμα. Σύστημα θερμικής μόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και ακρυλικό επίχρισμα στις θέσεις των λαμπάδων και στα ανωκάσια – κατωκάσια για τη μείωση των απωλειών από τις θερμογέφυρες. Σύστημα θερμικής μόνωσης με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης για τη μόνωση των οροφών όλων των χώρων εξωτερικά. Επιστρώσεις με συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων, οπλισμένη με πολυεστερικό οπλισμό, με βάση την εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) και περιεκτικότητα σε σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, επιβραδυντές φωτιάς και υαλοπίλημα. Θερμομόνωσης στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Εργασίες αποξήλωσης υπάρχουσας εγκατάστασης λεβητοστασίου και κάθε τύπου και μεγέθους θερμαντικού σώματος. Αντλία θερμότητας αέρα νερού με ανάκτηση θερμότητας. Προμήθεια, εγκατάσταση και εργασίες στο λεβητοστάσιο και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου για την αντικατάσταση της παλαιάς υφιστάμενης εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης με νέα που περιλαμβάνει αντλία θερμότητας. Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης των υπαρχόντων fan coil δαπέδου.

Γιώργος Ξυνός

Πηγή φωτό: mousikovagoni.gr

Περισσότερα Εδω