Το «Κοινωνικό Ξενόγλωσσο Φροντιστήριο» που υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία της Δ/νσης Κοινω-νικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας βασίζεται καθαρά στην εθελοντική προσφορά των Ιδιοκτητών Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων του Δήμου μας.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 θα συμμετέχουν εξήντα (60) συνολικά μαθητές, των οποίων οι οι-κογένειες τους αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Είκοσι (20) μαθητές θα ξεκινή-σουν για πρώτη φορά φέτος την εκμάθηση ξένης γλώσσας ενώ θα συνεχίσουν και οι παλαιότεροι μαθητές ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε σαράντα (40).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:
– Έντυπη αίτηση παρέχεται από την υπηρεσία
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας
– Ε1& Ε9, των γονέων ή του ασκούντα την γονική
μέριμνα του παιδιού αν έχει
-Αποδεικτικά κοινωνικών κριτηρίων (πχ. πολύτεκνες ή μονογονεικές οικογένειες, αναπηρίες κλπ).
– Αντίγραφο βαθμολογίας, προηγούμενης σχολικής χρονιάς Δημοτικού η Γυμνασίου.
Η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο εφόσον είναι σωστά τα δικαιολογητικά και οι κηδεμόνες συμφωνούν με το κανονισμό λειτουργίας.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παι-δείας και πολιτισμού (Πρόνοια), Πλαστήρα 62, 1ος όροφος, γραφείο 6, τηλ. 2441354716 από τη Τρίτη 14/09/2021 εώς και τη Παρασκευή 17/09/2021.

Περισσότερα Εδω